Obchodní podmínky

Obchodní podmínky spol. CAFFE IDEA s.r.o., pro nákup zboží v internetovém obchodě caffeidea.cz

I.

Účelem těchto obchodních podmínek spol. CAFFE IDEA s.r.o., je v souladu s ustanoveními zákona č. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, upravit vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na straně prodávajícího je společnost CAFFE IDEA s.r.o., IČ: 25586211, DIČ: CZ25586211 se sídlem, Cacovická 1595/66a, 61400 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 36015 a na straně kupujícího, případně objednatele, je další právnická nebo fyzická osoba, která může být i v postavení spotřebitele.

Dle ustanovení §419 OZ je spotřebitelem každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího se řídí ustanoveními těchto obchodních podmínek, dále pak ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „OZ“) a v případě, že je kupující spotřebitelem i ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami spol. CAFFE IDEA s.r.o., reklamačním řádem a podmínkami dopravy, a s těmito bez výhrad souhlasí.

II. 
Okamžik uzavření kupní smlouvy
 

Kupní smlouva na zboží nabízené na internetovém obchodě caffeidea.cz vzniká v okamžiku, kdy prodávající potvrdí kupujícímu jeho objednávku a stanoví termín dodání zboží, za toto se nepovažuje automatizovaný email nebo SMS shrnující objednávku kupujícího. V případě, že prodávající nemůže dodat objednané zboží do sedmi pracovních dnů, vyrozumí o tom kupujícího s tím, že navrhne pozdější termín dodání zboží, případně alternativu zboží. Kupní smlouva v tomto případě vzniká na základě akceptace tohoto návrhu ze strany kupujícího. Vložení zboží do elektronického košíku a následné odeslání objednávky se považuje za návrh na uzavření smlouvy adresovaný prodávajícímu.

III. 
Náklady na uzavření smlouvy
 

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

IV. 
Cena zboží
 

Na stránkách internetového obchodu www.caffeidea.cz jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, které vyplývají z aktuálního ceníku dopravy. V případě akčních cen, tyto platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou. Kupující obdrží objednané zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a dalšími poplatky.

V. 
Odstoupení od smlouvy
 

V případě kupní smlouvy, která byla uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku* (*prostřednictvím elektronické objednávky případně telefonické objednávky) a kupující je v postavení spotřebitele, má tento právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta čtrnácti dnů pro odstoupení od smlouvy běží ode dne následujícího po dni

-kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme zboží.

-v případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední dodávku zboží.

-v případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme poslední položku nebo část zboží.

-v případě smlouvy o pravidelné dodávce zboží po stanovenou dobu, je rozhodná pro běh lhůty doba, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba* (*není tím myšlen dopravce sjednaný prodávajícím pro přepravu zboží) převezme první dodávku zboží.

-v ostatních případech je rozhodnou dobou pro běh lhůty doba, kdy došlo k uzavření kupní smlouvy.

  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávající spol. CAFFE IDEA s.r.o., IČ: 25586211 provozovna Cacovická 1595/66a, 614 00 Brno, www.caffeidea.cz, info@caffeidea.cz, tel. 541 240 656, 800 888 870, fax: 549 210 304, mob. tel.: 739 013 446, formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Kupující může využít vzorový formulář odstoupení od smlouvy, který je k dispozici ke stažení na stránkách  Vraceni_zbozi-formular.doc. Použití standardizovaného formuláře spol. CAFFE IDEA s.r.o. není podmínkou pro odstoupení od smlouvy.

Využije-li kupující svého práva odstoupit od smlouvy, považuje se lhůta pro odstoupení za zachovanou, pokud v jejím průběhu odešle spol. CAFFE IDEA s.r.o., oznámení, že od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení kupujícího od smlouvy vrátí tomuto spol. CAFFE IDEA s.r.o., bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o jeho rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od něj obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený spol. CAFFE IDEA s.r.o.,). Pro vrácení plateb se použije stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud kupující výslovně neurčil jinak.

V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen podle ustanovení §1831 odst. 1 OZ zaslat nebo předat spol. CAFFE IDEA s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které obdržel na základě kupní smlouvy, od které odstoupil. V případě, že nepředá zboží, které obdržel, případně neprokáže jeho odeslání spol. CAFFE IDEA s.r.o., není tato povinna dle ustanovení §1832 odst. 4 OZ vrátit přijaté peněžní prostředky. Náklady na vrácení zboží (např. poštovné) v případě odstoupení od smlouvy nese kupující.

Zboží je kupující povinen zasílat na adresu CAFFE IDEA s.r.o., IČ: 25586211, Cacovická 1595/66a, 614 00 Brno. Zboží zde může kupující rovněž osobně předat v pracovní dny od 08:00 hodin do 16:00 hodin. Zboží by měl kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

Podle ustanovení §1833 OZ spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Ustanovení §1837 OZ upravuje, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je tomu například v případě smluv:

 -o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

-o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

-o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

 

VI. 
Práva z vad dodaného zboží a záruční podmínky
 

Práva z vad věci se uplatňují u prodávajícího spol. CAFFE IDEA s.r.o., IČ: 25586211 provozovna Cacovická 1595/66a, 614 00 Brno, www.caffeidea.cz, info@caffeidea.cz, tel. 541 240 656, 800 888 870, fax: 549 210 304, mob. tel.: 739 013 446. Záruční podmínky a způsob reklamace je podrobně upraven v reklamačním řádu spol. CAFFE IDEA s.r.o. Odpovědnost prodávajícího z titulu vad zboží je upravena v jednotlivých ustanoveních OZ.

Podle ustanovení §2161 odst. 1 OZ prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 -má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

-věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

-věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy

 

 

Podle ustanovení §2165 odst. 1 OZ je Kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva, které přísluší kupujícímu z důvodu vad věci, jsou podrobně upraveny zejména v ustanovení §2099 až 2116 a 2165 až 2174 OZ.

K uplatnění reklamace může kupující využít vzorový formulář, který je k dispozici ke stažení na stránkách  Reklamace-formular.doc.

VII. 
Dodací a přepravní podmínky
 
Dodací lhůta:

Zboží expedujeme do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné expedovat do 7 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího.

Dodání:

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod k použití výrobku. Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy.

Převzetí zboží:

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu objednavky@caffeidea.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou CAFFE IDEA s.r.o. Dodatečné reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Cena poštovného a balného:

Objednané zboží posíláme přepravní službou PPL, přepravní službou WE-DO na výdejní místa nebo na adresu zákazníka.

VIII. 
Závěrečná ustanovení
 

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi spol. CAFFE IDEA s.r.o., jako prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu www.caffeidea.cz od 01.01.2014 a ruší předchozí znění obchodních podmínek. Spol. CAFFE IDEA s.r.o., si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky změnit, kdy případnou změnu vyhlásí na internetových stránkách www.caffeidea.cz.